Import danych z arkusza

Do systemu można wprowadzić dane hurtowo, za pomocą tabelki z odpowiednimi kolumnami. Tabelka do importu danych powinna zawierać co najmniej trzy kolumny. Poniżej przykładowa tabelka, którą tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym:

Przykładowa tabelka

Gdzie w kolumnach podajemy:

  • MIE > numer lokalu z systemu, musi być taki sam.
  • DATA > podajemy datę w formacie RRRR-MM-DD.
  • Dxx > literka D i zaraz po niej ID danej, którą importujemy, np. D1.
  • Dyy > można importować wiele danych naraz. W kolejnych kolumnach dostawiamy kolejne dane do importu.

Tak przygotowaną tabelkę zaznaczamy w arkuszu, wraz z tytułami kolumn. Kopiujemy. Wklejamy do:

  • Menu Funkcje > Import danych > Pole Dane.

Następnie wpisujemy hasło i zatwierdzamy. Okno zamknie się, po czym można sprawdzić zaimportowane wartości danych. Czasami potrzeba też odświeżyć system: menu Funkcje > Odśwież.

Import danych

Powyższy import działa dla miesięcy, za które nie są jeszcze zaksięgowane zaliczki. Gdy trzeba zaimportować dane wstecz, to trzeba do importowanej tabelki dodać dodatkowe kolumny.

  • DWxx > literki DW i zaraz po nich ID danej importowanej wstecz. W komórkach tej kolumny wpisujemy 1.
  • DWyy > kolumnę DW dodajemy dla każdej danej importowanej wstecz.

Przykład tabelki i przykład importu:

Przykładowa tabelka


Import danych wstecz

Uwagi:

  • Przy imporcie udziałów prosimy w arkuszu używać funkcji zaokr, zaokrąglić wartość danej do maksymalnie sześciu miejsc po przecinku. W przeciwnym wypadku udział może się nie równać 1 lub 100 procent.
  • W kolumnie Dxx wartość danej może pozostać nieuzupełniona (pusta komórka), wtedy nie zostanie ona zaimportowana lub zmieniona.
  • ID danych są różne — można je sprawdzić w menu Zasoby > Edytuj dane.