Import danych z arkusza

Do systemu można wprowadzić dane hurtowo, za pomocą tabelki z odpowiednimi kolumnami. Tabelka do importu danych powinna zawierać co najmniej trzy kolumny. Poniżej przykładowa tabelka, którą tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym:

Przykładowa tabelka

Gdzie w kolumnach podajemy:

  • MIE > numer lokalu z systemu, musi być taki sam.
  • DATA > podajemy datę w formacie RRRR-MM-DD.
  • Dxx > literka D i zaraz po niej ID danej, którą importujemy, np. D1 D21 D100.
  • Dyy > można importować wiele danych naraz. W kolejnych kolumnach dostawiamy kolejne dane do importu.

ID odstępnych danych można sprawdzić w menu Zasoby > Edytuj dane. Tak przygotowaną tabelkę zaznaczamy w arkuszu, wraz z tytułami kolumn. Kopiujemy i wklejamy do:

  • Menu Funkcje > Import danych > Pole Dane.

Następnie wpisujemy hasło i zatwierdzamy. Okno zamknie się, po czym można sprawdzić zaimportowane wartości danych. Czasami potrzeba też odświeżyć system: menu Funkcje > Odśwież. Przy imporcie udziałów prosimy w arkuszu używać funkcji =ZAOKR( ), zaokrąglić wartość danej do maksymalnie sześciu miejsc po przecinku. W przeciwnym wypadku udział może się nie równać 1 lub 100 procent. W kolumnie Dxx wartość danej może pozostać nieuzupełniona (pusta komórka), wtedy nie zostanie ona zaimportowana lub zmieniona na lokalu.

Import danych

Import danych wstecz

Powyższy import działa dla miesięcy, za które nie są jeszcze zaksięgowane zaliczki. Gdy trzeba zaimportować dane wstecz, to trzeba do importowanej tabelki dodać dodatkowe kolumny.

  • DWxx > literki DW i zaraz po nich ID danej importowanej wstecz. W komórkach tej kolumny wpisujemy 1.
  • DWyy > kolumnę DW dodajemy dla każdej danej importowanej wstecz.

Przykład tabelki i przykład importu:

Przykładowa tabelka

Import danych wstecz