Dodanie typu licznika do systemu

Zazwyczaj typu liczników są od razu zdefiniowane w systemie, więc nie ma potrzeby ich dodawania. Są one wspólne dla wszystkich budynków w systemie. To właśnie licznikom z odpowiednim typem dodajemy odczyty. Nie dodajemy typów wielokrotnie lub o bardzo podobnej nazwie. Aby dodać nowy typ liczników, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Typy liczników.
  • Pole ID > wpisujemy unikalny numer typu.
  • Pole Nazwa > wpisujemy nazwę typu.
  • Pole Grupa > wybieramy grupę liczników, do której przynależy dodawany typ.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Poniżej podajemy generalne typy liczników oraz ich przypisanie do grup.

Typowe typy liczników

Typy liczników