Struktura naliczeń w pojedynczym lokalu

Sprawdzenie struktury naliczeń w jednym lokalu pozwala skontrolować rozłożenie obciążeń w czasie. Dzięki temu można łatwo znaleźć przerwy w obciążeniach, nietypowe wartości danych i stawek oraz strukturę korekt/rozliczeń. Szczególnie jest to przydatne do sprawdzania rozliczeń liczników dla jednego właściciela, można na nim zobaczyć okres rozliczenia i które zaliczki rozliczają się z zużyciem. Aby uzyskać takie zestawienie, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • Pole Struktura > kliknąć wybrany lokal.
  • Przycisk Naliczenia.
  • Wybrać miesiąc i następnie pozycję z zaliczek.
  • Menu Widok > Struktura naliczeń.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi pionowej będziemy mieli oś czasu.
  • W lewej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • Z prawej strony będą podane wartości opłat oraz ewentualne korekty/rozliczenia.

Struktura naliczeń w pojedynczym lokalu