Przykład RK - alg. różnica

W niniejszej instrukcji przedstawimy Państwu przykładowe rozliczenie składnika opłat, dla którego jako wartość do rozliczenia podamy kwotę różnicy pomiędzy przychodami a kosztami poniesionymi w okresie rozliczeniowym. Warto nadmienić że rozliczenia różnicy można zrobić dla wszystkich opłat, zazwyczaj wykonujemy je dla składników opłat powiązanych z licznikami, na przykład dla Zimnej wody i ścieków.

Opis przykładu:

 • Przeprowadzimy rozliczenie różnicy (często zwanej uchybem) po zaksięgowaniu rozliczenia liczników lokalowych zimnej wody.
 • W budynku są liczniki ZW i CW, część lokali jest ryczałtowa, rozliczenie uchybu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej na wszystkich.
 • Okres rozliczenia to cały rok.
 • Dla uproszczenia przyjmujemy że wartość zbieranych zaliczek przez właścicieli jest stała przez cały okres.
 • Nie ma zmian właścicieli ani zmian powierzchni użytkowej.

Przed przystąpieniem do rozliczenia sprawdzamy:

 • Czy wartość Danej (powierzchni użytkowej) , wg. której będziemy rozliczać składnik, jest stała i prawidłowa w okresie rozliczenia.
 • Czy wartość zaliczki za Zimną wodę i ścieki, czy jest prawidłowa we wszystkich miesiącach, sprawdzamy też konto 700 przychodów składnika w zakładce Konta FK.
 • Czy na koncie 400 składnika są zaksięgowane wszystkie koszty.

Przykład Rk alg.1

Po sprawdzeniu, określamy okres rozliczenia składnika, w naszym przypadku jest to od 01-2012 do 12-2012.

Przykład Rk alg.2

Przechodzimy do ustawienia sposobu rozliczenia kosztów. Dla przyjętych wcześniej założeń ustawiamy:

 • Pole Typ: Algorytm - różnica (lub Obciążenia - różnica - jeśli RK ma być proporcjonalne od wcześniejszych obciążeń)
 • Pole Sposób: Łącznie (na wszystkie lokale bez rozróżnienia czy jest ryczałtowy, czy olicznikowany)
 • Pole Algorytm wybieramy Daną: Powierzchnia użytkowa
 • Pole Wartość: wpisujemy lub wybieramy z podpowiedzi kwotę kosztu ZW.

Następnie przeliczamy rozliczenie w korekcie bieżącej i sprawdzamy.

Przykład Rk alg.3

Sprawdzamy rozliczenie kosztów jeszcze przed zaksięgowaniem. Właściciele nie widzą w swoich e-kartotekach nie zaksięgowanych rozliczeń. Opis kolumn:

 • Było Wartość - jest to kwota poprzednich obciążeń (zaliczek, korekt, rozliczeń) do których odnosi się bieżące rozliczenie.
 • Ma być Wartość - jest to kwota kosztu przypadająca na lokal, jest sumą kolumn “Było Wartość” + “Wartość”.
 • Wartość - to wynik rozliczenia, jest iloczynem kolumn Ilość oraz Stawka.
 • Stawka - to kwota różnicy do rozliczenia.
 • Ilość - to udział (ułamek) wyliczony z ilorazu: pow. lokalu / pow. całkowita (przedstawiając to w uproszczeniu). W rzeczywistości system liczy dnio-udziały dla każdego dnia z okresu rozliczeniowego.

Przykład Rk alg.4

Po sprawdzeniu rozliczenia kosztów można przystąpić do jego księgowania. Zarówno przed i po zaksięgowaniu można zrobić wydruk kontrolny od strony księgowej. Znajdziemy go w:

 • Menu funkcje > Wydruki > Zakładka zasób > Wydruk: Rozliczenie (lub Sprawozdanie finansowe)

Saldo dla rozliczanego składnika powinno być jak najbardziej zbliżone do zera.

Przykład Rk alg.5

Na koniec przedstawimy Państwu omawiane rozliczenie w arkuszu kalkulacyjnym.

Przykład RK alg.