Przykład RK - alg. różnica

W niniejszej instrukcji przedstawimy Państwu przykładowe rozliczenie składnika opłat, dla którego jako wartość do rozliczenia podamy kwotę różnicy pomiędzy przychodami a kosztami poniesionymi w okresie rozliczeniowym. Warto nadmienić, że rozliczenia różnicy można zrobić dla wszystkich opłat, zazwyczaj wykonujemy je dla składników opłat powiązanych z licznikami, na przykład dla Zimnej wody i ścieków.

Opis przykładu

Założenia:

 • Przeprowadzimy rozliczenie różnicy (często zwanej uchybem) po zaksięgowaniu rozliczenia liczników lokalowych zimnej wody.
 • W budynku są liczniki ZW i CW, część lokali jest ryczałtowa, rozliczenie uchybu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej na wszystkich.
 • Okres rozliczenia to cały rok.
 • Dla uproszczenia przyjmujemy, że wartość zbieranych zaliczek przez właścicieli jest stała przez cały okres.
 • Nie ma zmian właścicieli ani zmian powierzchni użytkowej.

Wstęp

Przed przystąpieniem do rozliczenia sprawdzamy:

 • Czy wartość Danej (powierzchni użytkowej) wg, której będziemy rozliczać składnik, jest stała i prawidłowa w okresie rozliczenia?
 • Czy wartość zaliczki za Zimną wodę i ścieki, czy jest prawidłowa we wszystkich miesiącach, sprawdzamy też konto 700 przychodów składnika w zakładce Konta FK.
 • Czy na koncie 400 składnika są zaksięgowane wszystkie koszty?

Przykład Rk alg.1

Terminy rozliczeń

Po sprawdzeniu określamy okres rozliczenia składnika, w naszym przypadku jest to od 01-2012 do 12-2012.

Przykład Rk alg.2

Określanie sposobu rozliczenia

Przechodzimy do ustawienia sposobu rozliczenia kosztów. Dla przyjętych wcześniej założeń ustawiamy:

 • Pole Typ > Algorytm - różnica (lub Obciążenia - różnica - jeśli RK ma być proporcjonalne od wcześniejszych obciążeń).
 • Pole Sposób > Łącznie (na wszystkie lokale bez rozróżnienia czy jest ryczałtowy, czy olicznikowany).
 • Pole Algorytm > wybieramy Daną, na przykład: Powierzchnia użytkowa.
 • Pole Wartość > wpisujemy lub wybieramy z podpowiedzi kwotę różnicy ZW.

Następnie przeliczamy rozliczenie w korekcie bieżącej i sprawdzamy.

Menu Obciążenia > Nalicz korekty RL + RK.

Przykład Rk alg.3

Sprawdzenie

Sprawdzamy rozliczenie kosztów jeszcze przed zaksięgowaniem. Właściciele nie widzą w swoim podglądzie internetowym niezaksięgowanych rozliczeń. Opis kolumn:

 • Było Wartość > jest to kwota poprzednich obciążeń (zaliczek, korekt, rozliczeń), do których odnosi się bieżące rozliczenie.
 • Ma być Wartość > jest to kwota kosztu przypadająca na lokal, jest sumą kolumn Było Wartość + Wartość.
 • Wartość > to wynik rozliczenia jest iloczynem kolumn Ilość oraz Stawka.
 • Stawka > to kwota różnicy do rozliczenia.
 • Ilość > to udział (ułamek) wyliczony z ilorazu: pow. lokalu / pow. całkowita (przedstawiając to w uproszczeniu).

Przykład Rk alg.4

Księgowanie

Po sprawdzeniu rozliczenia kosztów można przystąpić do jego księgowania. Rozliczenia zazwyczaj księgujemy na koniec okresu rozliczeniowego, dzięki temu nie wchodzą w przychody przyszłych okresów. Zarówno przed i po zaksięgowaniu można zrobić wydruk kontrolny od strony księgowej. Znajdziemy go w:

 • Menu Funkcje > Wydruki > zakładka Zasób > Wydruk: Rozliczenie (lub Sprawozdanie finansowe).

Saldo dla rozliczanego składnika powinno być jak najbardziej zbliżone do zera. Księgowanie odbywa się za pomocą:

 • Menu Funkcje > Księguj należności.

Przykład Rk alg.5

Przykład w arkuszu

Na koniec przedstawimy Państwu omawiane rozliczenie w arkuszu kalkulacyjnym.

Przykład RK alg.