Struktura stawki w lokalu

W celu analizy naliczeń i rozliczeń często potrzebujemy sprawdzić zmiany stawki w czasie dla pojedynczego lokalu. Aby zobaczyć strukturę stawki, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • W oknie struktury klikamy na wybrany lokal.
  • Przycisk Stawki.
  • Zaznaczamy interesującą nas stawkę.
  • Menu Widok > Struktura stawek.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi pionowej będziemy mieli oś czasu.
  • W lewej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • Z prawej strony będą podane wartości stawki oraz ewentualne korekty.

Okno ma za zadanie pokazać zmiany stawki na wybranym lokalu.

Struktura stawki w lokalu