Struktura stawki w lokalu

W celu analizy naliczeń i rozliczeń często potrzebujemy sprawdzić zmiany stawki w czasie dla pojedynczego lokalu. Aby zobaczyć strukturę stawki, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • W oknie struktury klikamy na wybrany lokal.
  • Przycisk Stawki.
  • Zaznaczamy interesującą nas stawkę.
  • Menu Widok > Struktura stawek.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane lokale lub struktury, które posiadają wybraną stawkę oraz wartości tej stawki w czasie.

Struktura stawki w lokalu