CIT

Funkcja pozwala na wygenerowanie pliku xml z danymi podatkowymi, który następnie można zaimportować do e-deklaracji CIT w pliku PDF zawierającego formularze CIT-8 i CIT-8/O. Przed przystąpieniem do wykonywania instrukcji należy uzupełnić dane podatkowe nieruchomości, zostało to opisane w dedykowanej, oddzielnej instrukcji. Bieżące formularze są dostępne na stronie MF: https://www.podatki.gov.pl/. Do poprawnego korzystania z funkcji konieczne jest zainstalowanie na komputerze programu do przeglądania dokumentów w formacie PDF.

Konta księgowe

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że plan kont posiada wszystkie konta do obsługi CIT:

220 Rozrachunki publiczno-prawne
220-01 Urząd skarbowy
220-01-01 CIT Zaliczka
220-01-02 CIT Rozliczenie

870 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
870-01 Podatek dochodowy od osób prawnych

Jeśli nie to konta należy dodać.

Specyfikacja CIT

Systemowi trzeba wskazać sposób, w jaki ma wyliczyć podatek. Zdefiniować konta oraz określić działania zachodzące pomiędzy nimi, aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Podatki.
 • Zakładka Specyfikacja CIT.
 • Pole Zasób > wybieramy nieruchomość.
 • Pole Rozrachunek z US (zaliczki) > wskazujemy konto z zaliczkami (miesięcznymi/kwartalnymi) za podatek.
 • Pole Rozrachunek z US (roczne) > wskazujemy konto z rozliczeniem rocznym za podatek, powinno być to odrębne konto tak, żeby nie mieszać kwot rozliczenia z zaliczkami.
 • Pole Konto podatku > wskazujemy konto 870-01.
 • Pole Stawka CIT > podajemy stawkę procentową podatku CIT.
 • Pole CIT8 Przychody > wskazujemy przychody do opodatkowania. Kwota zostanie wpisana w:
  • Rubryka: D.1.
  • Wiersz: Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP
 • Pole CIT8 Koszty > wskazujemy koszty uzyskania przychodów. Kwota zostanie wpisana w:
  • Rubryka: D.2.
  • Wiersz: Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 52 lub 53
 • Pole CIT8 Strata > wskazujemy wartość straty. Kwota zostanie wpisana w:
  • Rubryka: D.3.
  • Wiersz: Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych odpowiednio w poz. 56 lub 57, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania
 • Pole CIT8O Dochody wolne > wskazujemy dochody (przychody) wolne od podatków, wykazywane na załączniku CIT-8/O w:
  • Rubryka: B.1.
  • Wiersz: Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Pole Hasło > wpisać hasło.
 • Kliknąć: Zatwierdź.

W polach CIT8 Przychody, CIT8 Koszty, CIT8 Strata, CIT8O Dochody wolne trzeba ustawić działanie na kontach, które da oczekiwaną kwotę. Można dodawać obroty (salda) z kilku kont lub odejmować niepotrzebne nakłady, lub koszty. Określanie specyfikacji przedstawiamy poniżej.

Specyfikacja CIT

Eksport pliku xml

Aby wyeksportować plik xml, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Podatki.
 • Zakładka Eksport.
 • Pole Zasób > wybieramy nieruchomość.
 • Pole Formularz > CIT-8.
 • Pole Data od > wskazujemy miesiąc początkowy.
 • Pole Data do > wskazujemy miesiąc końcowy.
 • Kliknąć: Pobierz.

Wyskoczy monit o pobranie pliku, zapisujemy go na dysku.

Eksport pliku xml

Import pliku xml do PDF

Gdy mamy już pobrany plik xml, należy:

 • Pobrać e-deklarację CIT-8 w pliku PDF dostępną na stronie MF: https://www.podatki.gov.pl/.
 • Otworzyć deklarację w przeglądarce plików PDF.
 • W przeglądarce plików PDF odnaleźć funkcję odpowiedzialną za import danych formularzy z plików i wczytać wcześniej pobrany plik xml.
 • Jeśli jakieś pola wymagają zaznaczenia/edycji, to należ to zrobić.
 • Sprawdzić poprawność deklaracji.
 • Zapisać plik PDF na dysku.

Wszystkie te kroki przedstawiamy na poniższym filmiku.

Import xml do PDF