CIT

Funkcja pozwala na wygenerowanie pliku xml z danymi podatkowymi, który następnie można zaimportować do e-deklaracji CIT w pliku PDF zawierającego formularze CIT-8 i CIT-8/O. Przed przystąpieniem do wykonywania instrukcji należy uzupełnić dane podatkowe nieruchomości, zostało to opisane w dedykowanej, oddzielnej instrukcji. Bieżące formularze są dostępne na stronie MF: https://www.podatki.gov.pl/. Do poprawnego korzystania z funkcji konieczne jest zainstalowanie na komputerze programu do przeglądania dokumentów w formacie PDF.

Konta księgowe

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że plan kont posiada wszystkie konta do obsługi CIT:

220 Rozrachunki publiczno-prawne
220-01 Urząd skarbowy
220-01-01 CIT Zaliczka
220-01-02 CIT Rozliczenie

870 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
870-01 Podatek dochodowy od osób prawnych

Jeśli nie to konta należy dodać.

Specyfikacja CIT

Systemowi trzeba wskazać sposób, w jaki ma wyliczyć podatek. Zdefiniować konta oraz określić działania zachodzące pomiędzy nimi, aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Podatki.
 • Zakładka Specyfikacja CIT.
 • Pole Zasób > wybieramy nieruchomość.
 • Pole Rozrachunek z US (zaliczki) > wskazujemy konto z zaliczkami (miesięcznymi/kwartalnymi) za podatek.
 • Pole Rozrachunek z US (roczne) > wskazujemy konto z rozliczeniem rocznym za podatek, powinno być to odrębne konto tak, żeby nie mieszać kwot rozliczenia z zaliczkami.
 • Pole Konto podatku > wskazujemy konto 870-01.
 • Pole Stawka CIT > podajemy stawkę procentową podatku CIT.
 • Pole CIT8 Przychody > wskazujemy przychody do opodatkowania. Kwota zostanie wpisana w:
  • Rubryka: D.1.
  • Wiersz: Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP
 • Pole CIT8 Koszty > wskazujemy koszty uzyskania przychodów. Kwota zostanie wpisana w:
  • Rubryka: D.2.
  • Wiersz: Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 48 lub 49
 • Pole CIT8 Strata > wskazujemy wartość straty. Kwota zostanie wpisana w:
  • Rubryka: D.3.
  • Wiersz: Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych odpowiednio w poz. 52 lub 53, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania
 • Pole CIT8O Dochody wolne > wskazujemy dochody (przychody) wolne od podatków, wykazywane na załączniku CIT-8/O w:
  • Rubryka: B.1.
  • Wiersz: Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Pole Hasło > wpisać hasło.
 • Kliknąć: Zatwierdź.

W polach CIT8 Przychody, CIT8 Koszty, CIT8 Strata, CIT8O Dochody wolne trzeba ustawić działanie na kontach, które da oczekiwaną kwotę. Można dodawać obroty (salda) z kilku kont lub odejmować niepotrzebne nakłady, lub koszty. Określanie specyfikacji przedstawiamy poniżej.

Specyfikacja CIT

Eksport pliku xml

Aby wyeksportować plik xml, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Podatki.
 • Zakładka Eksport.
 • Pole Zasób > wybieramy nieruchomość.
 • Pole Formularz > CIT-8. Kliknięcie pobierze deklarację.
 • Pole Data od > BO.
 • Pole Data do > wskazujemy miesiąc końcowy.
 • Kliknąć: Pobierz.

Wyskoczy monit o pobranie pliku, zapisujemy go na dysku. Dodatkowo na poniższym filmie pokazaliśmy sposób sprawdzenia zawartości pliku za pomocą notatnika.

Eksport pliku xml

Import pliku xml do PDF

Gdy mamy już pobrany plik xml, należy:

 • Pobrać e-deklarację CIT-8 w pliku PDF dostępną na stronie MF: https://www.podatki.gov.pl/.
 • Otworzyć deklarację w przeglądarce plików PDF.
 • W przeglądarce plików PDF odnaleźć funkcję odpowiedzialną za import danych formularzy z plików i wczytać wcześniej pobrany plik xml.
 • Jeśli jakieś pola wymagają zaznaczenia/edycji, to należ to zrobić.
 • Sprawdzić poprawność deklaracji.
 • Zapisać plik PDF na dysku.

Wszystkie te kroki przedstawiamy na poniższym filmiku.

Import xml do PDF