Utworzenie płatności masowych

Do uruchomienia usługi płatności masowych w systemie Weles3, konieczne jest podpisanie odpowiedniej umowy z bankiem. Na załączniku do umowy powinna znajdować się informacja na temat struktury numeracji rachunków wirtualnych. Po przesłaniu takiej informacji do działu wsparcia wygenerujemy indywidualne numery kont bankowych właścicielom.

Obsługa płatności odbywa się w oparciu o standardowy numer rachunku bankowego (IBAN). W systemie tworzone jest tabela powiązań numeru rachunku indywidualnego z kontem księgowym. Przykład:

Konto FK Lokal Rachunek bankowy
201-8-0000003-1 LU01 53102012341234201800000031
201-1-0000001-1 M01A 91102012341234201100000011
201-1-0000007-1 M01b 23102012341234201100000071

Podczas importu pliku z operacjami system identyfikuje wpłacającego i księguje wpłatę na wskazanym koncie księgowym.

Postać rachunku wirtualnego

Sposób budowy numeru rachunku wirtualnego został przedstawiony poniżej:

Struktura SWRK

Objaśnienia:

 • A — liczba kontrolna — jest wyliczana indywidualnie do każdego numeru konta (przez system).
 • B — numer rozliczeniowy jednostki banku — 8-cyfrowy identyfikator banku i oddziału.
 • C — kod Klienta banku.
 • D — identyfikator dodatkowy — (nieruchomości, rachunku), np. gdy umowa z bankiem podpisana jest z zarządcą, który posiada kilka nieruchomości, lub gdy księgowość prowadzona jest na dwóch rachunkach (np. z podziałem na tzw. zaliczkę i fundusz remontowy). Jeśli identyfikator dodatkowy nie występuje, D staje się rozszerzeniem E.
 • E – identyfikator dłużnika/płatności/kontrahenta.

Aby założyć płatności w systemie, trzeba przesłać do działu wsparcia, części struktury oznaczone jako B i C oraz ewentualnie D. Przykład załącznika do umowy poniżej, informacje istotne zaznaczone na żółto:

Załącznik SWRK

Uwagi:

 • Prosimy nie przysyłać nam skanów umów z bankiem — wystarczy załącznik ze strukturą lub wypisana sama struktura w mailu, w postaci:
  • cc 1234 5678 9012 XXXX XXXX XXXX
 • Jeśli WM posiada dwa rachunki bankowe, dla których będą tworzone oddzielne płatności masowe, to załączniki prosimy opisywać np. bieżące i FR.
 • W systemie Weles 3 numeracja rachunków wirtualnych opiera się o numer kartoteki konta 201 właściciela — dzięki temu jest on unikalny.
 • Nowemu właścicielowi jest generowany nowy, unikalny numer rachunku indywidualnego w momencie dodawania go do systemu.
 • Nie stosujemy i stanowczo odradzamy prowadzenie numeracji w oparciu o numer lokalu.
 • Jest możliwość importu już wygenerowanych/używanych wcześniej numerów rachunków — w tym celu prosimy nam przesłać zestawienie w arkuszu, zawierające kolumny: [nr lokalu] [nr konta ind].
 • Na wydruku opłat za lokal — numer konta podajemy, dodając wydruk: Wykaz do zapłaty.
 • Jest możliwość sporządzenia zbiorczego zestawienia rachunków wirtualnych, robimy to za pomocą: Menu Funkcje > Wydruki > Zasób > Lista kont indywidualnych.