Eksport/Import dekretów

Funkcja eksportu umożliwia uzyskanie z systemu dekretów w formacie CSV. Mając taki plik, można go dowolnie edytować, a następnie korzystając z funkcji Importu, wprowadzić do systemu. Narzędzie jest przydatne zwłaszcza przy wprowadzaniu powtarzających się cyklicznie operacji (np. Faktur kosztowych lub dekretów PK).

Eksport dekretu

Aby wyeksportować dany dekret z systemu, należy przejść do:

 • Zakładki Dekrety.
 • Po lewej stronie okna wybrać dekret.
 • Przycisk: Eksport.
 • Kliknąć tabelkę, która się wyświetli.
 • Na klawiaturze nacisnąć klawisz [ . ] kropki.

Wyskoczy monit o pobranie pliku CSV, zapisujemy go lub otwieramy bezpośrednio. Separator: Przecinek, zestaw znaków Unicode UTF-8, sugerujemy też ustawienie Identyfikacji liczb specjalnych.

Eksport dekretu

Przygotowanie tabelki do importu

Poniżej przedstawimy jak samodzielnie stworzyć tabelkę do importu. Można także posłużyć się wyeksportowanym dekretem jak szablonem i uzupełnić/zmienić go wg własnych potrzeb. Nazwy pól w niniejszym opisie są zgodne z nazwami dostępnymi w oknie dodawania dokumentu (menu Dokumenty > Dodaj dokument).

Tabelka do importu

Tabela do importu księgowań składa się z jednego wiersza „nagłówka” oraz 7 kolumn z danymi. W tabelce nie łączymy komórek i nie używamy żadnego typu formatowania komórek.

Nagłówek

Cały nagłówek wpisujemy w jednej komórce, nad pierwszą kolumną z danymi pozycji. Nagłówek ma postać:

<W3ImpDok>_<Typ dokumentu>_<Data księgowania>_<Nazwa dokumentu>

Gdzie:

 • W3ImpDok > nagłówek importu dokumentów.
 • Typ dokumentu > wpisujemy: PK, Faktury, WB, ODS, NAL, KW.
 • Data księgowania > w formacie RRRR-MM-DD.
 • Nazwa dokumentu > nazwa dokumentu widoczna na liście dokumentów w zakładce Dekrety.
 • _ > spacja, każdy z tych członów jest oddzielony spacją, są one bardzo istotne.

Przykłady:

W3ImpDok PK 2017-04-01 Przeksięgowanie salda
W3ImpDok Faktury 2017-03-31 Koszty marzec 2017
W3ImpDok WB 2017-02-15 WB marzec FR

Wiersze z pozycjami

Kolumny nie mają tytułów, funkcja komórki jest określona przez jej pozycje w tabelce. Kolumny mają postać:

| <Data pozycji> | <Termin płatności> | <Treść> | <Dowód> | <Konto WN> | <Konto MA> | <Kwota> |

Gdzie:

 • Data pozycji > data w formacie RRRR-MM-DD.
 • Termin płatności > data w formacie RRRR-MM-DD.
 • Treść > ogólna nazwa tytułu księgowania, dowolny tekst.
 • Dowód > numer dowodu wew. lub numer dokumentu, faktury.
 • Konto WN > podajemy numer konta, na którym pozycja ma być zaksięgowana po stronie WN.
 • Konto MA > podajemy numer konta, na którym pozycja ma być zaksięgowana po stronie MA.
 • Kwota > kwota pozycji, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Wyżej wymienione pozycje wpisujemy w oddzielne komórki w tym samym wierszu. Numery kont podajemy z myślnikami, tak jak widzimy to w planie kont w zakładce Konta FK. Przykład:

201-1-0000086-2
130-01
400-2-001-006

Dla kont właścicieli lokali jest możliwy inny sposób określana konta:

<Numer lokalu>|<Numer podkonta>

Gdzie:

 • Numer lokalu > taki jak w Weles3.
 • | > klawisz pionowej kreski, oddziela te dwa człony.
 • Numer podkonta > numer podkonta rozrachunkowego (zazwyczaj 1 , 2, 3 itd. do 9).

Przykład: M01|1 M01|2 M01|3.

Przykłady gotowych tabelek

Tabelka do importu

Import dekretu

Gdy tabelka jest już gotowa, można ją zaimportować. Aby to zrobić, należy:

 • W arkuszu kalkulacyjnym zaznaczyć i skopiować całą tabelkę.
 • Menu Funkcje > Import danych.
 • Pole Dane > wklejamy tabelkę.
 • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Suma obrotów kont po stronie Wn i Ma musi być równa w importowanym dekrecie, bez tego system zgłosi błąd.

Import dekretu