Otwieranie miesięcy FK i cofanie odsetek

Aby otworzyć zamknięty miesiąc FK lub cofnąć odsetki należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > menu Funkcje > Otwieranie miesiąca FK.
  • Pole Cofany miesiąc > pokaże się miesiąc, który otwieramy.
  • Pole Cofanie miesiąca > potwierdzamy, że otwieramy miesiąc.
  • Pole Cofanie odsetek > potwierdzamy cofnięcie ewentualnych odsetek.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Cofanie odsetek należy robić z ostrożnością i w ostateczności, wszelkie zmiany na kontach 201 mogą spowodować, że ponownie naliczone odsetki będą inne niż pierwotne. Miesiące otwieramy pojedynczo. Pole Cofanie odsetek pojawia się tylko wtedy gdy, w cofanym miesiącu są zaksięgowane systemowe odsetki. Zawsze przy cofaniu odsetek jest otwierany miesiąc, przy ponownym naliczeniu odsetek trzeba go ponownie zamknąć.

Otwieranie miesiąca