Przeksięgowania

W przypadku gdy rozrachunki z właścicielami są prowadzone na więcej niż jednym podkoncie i jednocześnie właściciele wpłacają czynsz jednym przelewem, zachodzi potrzeba podzielenia wpłaty na różne konta rozrachunkowe. Aby wykonać przeksięgowania, należy przejść do:

 • Zakładka Dekrety > Menu Dokumenty > Przeksięgowania.
 • Pole Typ > wybrać:
  • Wg zakresu dat > jeśli przeksięgowania mają być zrobione na przestrzeni konkretnego okresu.
  • Bieżące > analiza kartoteki ma zajść od ustawionej daty. Nie definiujemy tutaj daty końcowej, datą końcową jest data ostatniego możliwego przeksięgowania. Dokument PK utworzy się z datą ostatniego przeksięgowania. Może on zawierać operacje z różnych miesięcy.
 • W polu Sposób > wybrać: (pole aktywne tylko dla pola Typ > Wg zakresu dat)
  • Pełna analiza historii kartoteki > system zrobi przeksięgowania dla każdej daty, w której jest możliwość przeksięgowania kwoty z konta A na B.
  • Przeksięgowanie bieżącego salda > System nie analizuje kartoteki właściciela, robione jest przeksięgowanie salda na dzień poprzedzający dzień ustawiony w polu Data.
 • Pola Od dnia oraz Na dzień > zależnie od wcześniejszych ustawień, definiujemy okres lub dzień przeksięgowania.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Po zniknięciu okna w zakładce dekrety powinien pojawić się dokument PK Przeksięgowania.

Przeksięgowania

Uwagi:

 • Aby zrobić przeksięgowania za cały miesiąc, zakres dat od ustawiamy od RRRR-XX-01 do RRRR-YY-01, czyli od pierwszego dnia miesiąca — do pierwszego dnia następnego miesiąca, a nie do RRRR-XX-31.
 • Dokumenty PK stworzone przez system można dowolnie edytować (np. usunąć i zrobić ponownie).
 • System nie dokona przeksięgowania, jeśli na podkoncie właściciela jest zadłużenie.
 • System analizuje podkonto właściciela według terminów płatności pozycji, nie wg dat księgowań.
 • Przeksięgowania można robić kilkukrotnie za ten sam okres, system nie będzie dublował przeksięgowań.
 • System przeksięguje kwotę w takiej wysokości:
  • aby pokryć całą należność na koncie docelowym. (nie przeksięguje więcej, niż trzeba)
  • lub przeksięguje tyle ile może. (nie spowoduje ujemnego salda na koncie źródłowym)
 • Oczywiście przeksięgowań nie stosujemy, jeśli rozrachunki z właścicielem są prowadzone na jednym koncie rozrachunkowym.