Ustawienie stóp odsetkowych

Przed naliczeniem i zaksięgowaniem odsetek należy zdefiniować wysokość stopy odsetkowej oraz określić dodatkowe opcje odsetek, aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > menu Elementy > Stopy odsetkowe.
  • Pole Właściciel > definiujemy, dla kogo ustawiamy odsetki, jeśli mają dotyczyć wszystkich, pozostawiamy Wszyscy.
  • Pole Podkonto > określamy, dla którego konta właściciela ustawiamy stopę.
  • Pole Od dnia > ustawiamy datę obowiązywania stopy odsetkowej.
  • Pole Stopa % roczna > określamy stopę procentową roczną.
  • Pole Kolejność pokrywania > ustawiamy czy wpłaty właściciela mają najpierw pokrywać zaległość odsetkową, czy główną.
  • Pole Pokrywanie ze zwrotów > określamy czy zwroty mają pokrywać zaległość odsetkową.
  • Pole Wymagalność pozycji > ustawiamy czy dzień terminu płatności ma być pierwszym dniem zaległości, od którego będą liczone odsetki.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Operacje te wykonujemy tylko raz, nie ma potrzeby ich definiować przy każdym naliczaniu odsetek.

Stopa odsetkowa