Wydruki odsetkowe

Przy sprawdzaniu i przedstawianiu właścicielom, za co zostały naliczone odsetki, warto skorzystać z niżej opisanych wydruków, powiązanych z odsetkami. W tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja > Menu Funkcje > Wydruki.

W zakładce Osoby są trzy podstawowe wydruki:

 • Kartoteka konta
 • Odsetki
 • Raport odsetkowy

Dodatkowo są też dostępne zbiorcze wydruki w zakładce Zasób:

 • Raport odsetkowy
 • Zaległości odsetkowe
 • Zaległości płatnicze

Wszystkie te wydruki opisujemy poniżej. Przykład wydruków — Kliknij, aby pobrać.

Kartoteka konta

Analizując odsetki, zawsze sprawdzamy kartotekę konta posortowaną wg terminów płatności. Wydruk domyślnymi ustawieniami będzie w porządku. Można też go ograniczyć do okresu, za który są zaksięgowane odsetki, stosując ustawienia:

 • Miesiąc początkowy > pierwszy miesiąc okresu, za który zostały zaksięgowane odsetki.
 • Data końcowa > pierwszy dzień miesiąca po okresie, za który zostały zaksięgowanie odsetki.
 • Pole Zakres > Wszystkie lub Termin płatności.

Kartoteka konta

Odsetki

Główny wydruk dotyczący odsetek. Przedstawia on dokładne wyliczenia odsetek z podziałem na zakresy dat, w którym występowało zadłużenie na koncie rozrachunkowym. Występują w nim kolumny:

 • Od — Do > to daty wynikające z kartoteki konta wg terminów płatności, nie dat księgowań dokumentów.
 • Zaległość odsetkowa > to suma odsetek niezapłaconych (niepokrytych) z poprzedniego okresu.
 • Zaległość podstawowa > to zadłużenie właściciela nieuwzględniające naliczonych odsetek.
 • Stopa > to wartość rocznej stopy odsetkowej wykorzystywanej do obliczeń.
 • Dni > to ilość dni, w których utrzymuje się zadłużenie właściciela.
 • Odsetki > to wyliczona wartość odsetek w danym zakresie dat.
 • Odsetki narastająco > to odsetki sumarycznie od początku okresu, za który są naliczane.

Odsetki

Raport odsetkowy

Wydruk, który prezentuje dane w rozbiciu na miesiące. W opcjach wydruku ustawiamy tylko miesiąc końcowy. Najważniejszą funkcją wydruku jest ukazanie właścicielowi, w którym miesiącu jego odsetki zostały pokryte. Tabelka zawiera kolumny:

 • Wpłaty > suma uznań w danym miesiącu.
 • Naliczone obciążenia > suma obciążeń na koncie właściciela (bez odsetek).
 • Naliczone odsetki > suma zaksięgowanych odsetek, których termin płatności upływa w danym miesiącu.
 • Zapłacone obciążenia > przedstawia kwotę, która została przeznaczona na pokrycie obciążeń właściciela.
 • Zapłacone odsetki > przedstawia kwotę, która została przeznaczona na pokrycie odsetek naliczonych właścicielowi.
 • Nadpłaty > to kwota, która została z wpłat po pokryciu naliczonych obciążeń i odsetek.
 • Zaległości obciążeniowe > przedstawia pozostałą sumę obciążeń do zapłacenia.
 • Zaległości odsetkowe > przedstawia pozostałą sumę odsetek do zapłacenia.

Raport odsetkowy

Zaległości odsetkowe

Wydruk podobny do raportu odsetkowego, uproszczony do mniejszej ilości kolumn.

 • Nadpłata > to kwota, która została z wpłat po pokryciu naliczonych obciążeń i odsetek.
 • Zaległość obciążeniowa > przedstawia pozostałą sumę obciążeń do zapłacenia.
 • Zaległość odsetkowa > przedstawia pozostałą sumę odsetek do zapłacenia.

Zaległości odsetkowe

Zaległości płatnicze

Pozwala wydrukować zbiorcze zestawienie osób zalegających z opłatami na konkretną datę, zgodnie ze wskazanymi parametrami minimalnymi oraz maksymalnymi. Dokument może być wydrukowany w formie prezentowania indywidualnego (na każde konto osobno) lub zbiorczego (należności zostaną zsumowane). Konfiguracją i działaniem niektórych pól podobny jest do raportu Rozrachunki w zakładce Osoby. Dostępne są następujące opcje konfiguracji wydruku:

 • Data wydruku > wybieramy datę.
 • Rodzaj zaległości > wybieramy rodzaj zaległości:
  • Właścicieli lokali > pokazuje zaległości właścicieli na kontach.
  • Wobec dostawców > pokazuje zaległości wspólnoty wobec dostawców/kontrahentów.
 • Rozrachunki > w jakiej formie mają zostać przedstawione na wydruku rozrachunki:
  • Indywidualnie > program przygotuje zestawienie dla wszystkich kont księgowych osobno.
  • Zbiorczo > wydruk zostanie przygotowany w formie zbiorczej — należności dla poszczególnych kont osób zostaną zsumowane razem — wykazani zostaną tylko globalnie zalegający (dla których suma należności spełnia kryteria wyszukiwania).
 • Sortowanie > wybieramy, jak mają być poukładane pozycje na wydruku:
  • Zaległość > według kwoty zaległości malejąco — największe wartości z przodu/wyżej.
  • Procent > malejąco, wg stosunku zaległości (sumarycznie) do obciążeń w wybranym miesiącu — największe wartości procentowo (do obciążeń) z przodu/wyżej.
  • Pierwszy lokal > alfabetycznie/Rosnąco wg nazw/numerów lokali (dokładniej: pierwszego należącego do danej osoby).
  • Klucz > sortowanie w porządku alfabetycznym wg pola KLUCZ. Najczęściej kluczem jest nazwisko właściciela lokalu napisane wielkimi literami.
 • Minimalna/maksymalna zaległość > kwota minimalna/maksymalna zaległości, jaka musi zaistnieć na dowolnym z kont księgowych właściciela/najemcy lub sumarycznie (patrz wyżej), aby osoba została pokazana na wydruku.
 • Minimalny/maksymalny procent > wartość minimalna/maksymalna — wyrażona w procentach — jaką ma stanowić kwota zaległości w stosunku do ostatniego zaksięgowanego obciążenia zaliczkowego.
 • Zakres > wybieramy, w jaki sposób ma być określony zakres, który dokument ma obejmować — np. wg daty księgowania, terminu płatności.
 • Pomiń pod konta > mamy tutaj możliwość pominięcia pod konta na wydruku np. jeżeli chcemy pokazać tylko zaległości wobec Eksploatacji lub Funduszu remontowego.

! ! ! UWAGA ! ! !

 • Pola Minimalna zaległość i Minimalny procent działają na poziomie każdego z kont księgowych osobno (jeśli takowe są zdefiniowane i rozliczane) lub sumarycznie — jeśli pole Rozrachunki zostanie ustawione na pozycję Zbiorczo. Przykładowo, możliwa jest sytuacja, w której uwzględniona zostanie na dokumencie osoba/firma posiadająca w sumie na swoim koncie księgowym (globalnie) dodatnie saldo (nadpłatę). Jest to możliwe tylko przy formie wydruku rozrachunków Indywidualnie i tylko wówczas, gdy na jednym z kont spełnione są warunki określone przez pola minimalne i rzeczywiście jest zaległość, a na innym jest wystarczająca nadpłata, aby (globalnie) tę zaległość pokryć.
 • Między kryteriami wyboru Minimalna zaległość i Minimalny procent istnieje zależność logiczna koniunkcji (^ - logiczne i). Oznacza to, że na wydruku zaprezentowane będą tylko pozycje, które spełniają oba warunki jednocześnie — kwota zaległości jest powyżej wartości minimalnej i (jednocześnie) stanowi większy (od minimalnego) procent w stosunku do ostatniego zaksięgowanego obciążenia zaliczkowego.

Zaległości płatnicze