Filtry wydruków

System pozwala na ustawienie prostych filtrów w wydrukach dokumentów. Mamy tutaj możliwość: wykluczenia byłych właścicieli, wygenerowania zawiadomienia dla właścicieli, u których zmieniły się wartości obciążeń względem konkretnego miesiąca, czy też utworzyć dokument tylko dla właścicieli, którzy nie mają wprowadzonych adresów e-mail (przydatne, gdy części właścicieli wysyłamy zawiadomienia przez e-mail, a pozostałym tradycyjne papierowe). Funkcje filtrów są tylko opcją, a nie samodzielnym wydrukiem — mogą być użyte tylko w połączeniu z jakimś innym wydrukiem/wydrukami (np. Dokument + Wykaz do zapłaty).

Filtry wydruków

Aktualny właściciel

Filtry wydruków

Opcja ta pozwala na wskazanie właścicieli, którzy na dany dzień mają/nie mają lokalu. Jest przydatna, gdy chcemy wygenerować wydruk tylko dla aktualnych właścicieli lokali lub odwrotnie — gdy chcemy wysłać pismo tylko do byłych właścicieli (przykładowo o planowanym rozliczeniu kosztów, które będzie także ich dotyczyło). Funkcja posiada dwa pola wyboru:

 • Na dzień — określamy konkretną datę, z którą system ma sprawdzać stan posiadania lokalu.
 • Posiadanie — ustawiamy parametry filtrów:
  • Posiada lokal — wydruk tylko dla posiadających lokal we wskazanym dniu.
  • Nie posiada lokalu — wydruk tylko dla nieposiadających lokalu we wskazanym dniu.

Dane kontaktowe

Filtry wydruków

Dzięki temu filtrowi możemy wskazać tylko tych właścicieli, którzy posiadają określone dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, czy kontaktowy nr telefonu. Funkcja jest szczególnie przydatna, gdy nie wszyscy właściciele posiadają wprowadzone adresy e-mail do programu (część zawiadomień wysyłamy za pomocą poczty elektronicznej a pozostałe tradycyjnie papierowe). Funkcja ta posiada dwa pola wyboru:

 • Forma kontaktu — wybieramy rodzaj kontaktu, którego posiadanie system ma sprawdzać.
  • Telefon — system sprawdza, czy właściciel ma wprowadzony jakikolwiek nr telefonu (stacjonarny lub komórkowy).
  • Telefon komórkowy — system sprawdza, czy właściciel ma wprowadzony nr telefonu komórkowego.
  • Telefon stacjonarny — system sprawdza, czy właściciel ma wprowadzony nr telefonu stacjonarnego.
  • E-mail — system sprawdza, czy właściciel ma wprowadzony adres poczty elektronicznej.
 • Posiadanie — ustawiamy parametry filtrów:
  • Posiada — wydruk tylko dla tych, którzy posiadają wskazaną formę kontaktu wprowadzoną do systemu.
  • Nie posiada — wydruk tylko dla tych, którzy nie posiadają wskazanej formy kontaktu wprowadzonej do systemu.

Zmiany naliczeń

Filtry wydruków

Filtr ten pozwala wygenerować zawiadomienia tylko dla tych właścicieli, którym zmieniły się wartości zaliczek, w porównaniu do innego, wskazanego przez nas obciążenia. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy zawiadomień o zaliczkach nie przekazujemy właścicielom w sposób cykliczny, ale incydentalny — przykładowo, gdy zaliczki ulegają zmianie tylko niektórym właścicielom i tylko dla nich chcemy przygotować wydruk. Funkcja posiada dwa pola wyboru:

 • Miesiąc — wskazujemy konkretne naliczenie, do którego system ma przyrównać bieżące, aktualnie drukowane obciążenia.
 • Zmiana — ustawiamy parametry filtrów:
  • Zmiana naliczeń — wydruk tylko wtedy, gdy nastąpiła zmiana w naliczeniach w porównaniu do wskazanego wyżej miesiąca/naliczenia.
  • Brak zmiany — wydruk tylko wtedy, gdy obciążenia nie uległy zmianie w porównaniu do wskazanego wyżej miesiąca/naliczenia.

Dane

Filtry wydruków

Filtr ten pozwala wygenerować wydruki tylko dla tych osób, dla których zostaną spełnione warunki określone w polach wyboru filtru. Przykładowo do lokali można dodać daną określającą numer budynku/klatki, dzięki temu drukować dokumenty dla określonej grupy. Można też określić kryterium odnośnie do powierzchni, drukować tylko dokumenty lokalom przekraczającym 100 metrów kwadratowych. Gdy zostanie wybrana dana Liczba garaży — dokumenty stworzą się tylko dla właścicieli garaży.

Wydruk główny i zależny

Filtry wydruków

Tworząc dokument, można uzależnić wydruk od tego, czy inne wydruki mają do przedstawienia jakiekolwiek informacje. Ustawiamy to za pomocą ikon wskazanych po lewej:

 • (i) - domyślny — oznacza wydruk główny, wydrukuje się zawsze, jeśli warunki ustawione w opcjach wydruku zostaną spełnione dla właściciela.
 • (?) - oznacza wydruk zależny — wydrukuje się tylko wtedy, jeżeli chociaż jeden z wydruków głównych pokarze informacje.

Filtr ten ma za zadanie ograniczenie generowania niepełnych dokumentów, na przykład takich gdzie na wydruku uzyskujemy sam tekst, bez tabelki z opłatami. Szczególnie pomaga na pominięcie byłych właścicieli przy drukowaniu zawiadomień o opłatach.