Przykład RK - alg. pełen koszt

W niniejszej instrukcji przedstawimy Państwu przykładowe rozliczenie składnika opłat, dla którego jako wartość do rozliczenia podamy kwotę poniesionego kosztu w rozliczanym okresie. Warto nadmienić że rozliczenia pełnym kosztem nie stosujemy dla składników opłat powiązanych z licznikami.

Opis przykładu:

 • Przeprowadzimy rozliczenie Centralnego ogrzewania.
 • W budynków nie ma liczników CO.
 • Okres rozliczenia to cały rok.
 • Dla uproszczenia przyjmujemy że wartość zbieranych zaliczek przez właścicieli jest stała przez cały okres.
 • Nie ma zmian właścicieli ani zmian powierzchni użytkowej.

Przed przystąpieniem do rozliczenia sprawdzamy:

 • Czy wartość Danej (powierzchni użytkowej) , wg. której będziemy rozliczać składnik, jest stała i prawidłowa w okresie rozliczenia.
 • Czy wartość zaliczki za centralne ogrzewanie jest prawidłowa we wszystkich miesiącach, sprawdzamy też konto 700 przychodów składnika w zakładce Konta FK.
 • Czy na koncie 400 składnika są zaksięgowane wszystkie koszty.

Przykład RK1

Po sprawdzeniu, określamy okres rozliczenia składnika, w naszym przypadku jest to od 01-2012 do 12-2012.

Przykład RK2

Przechodzimy do ustawienia sposobu rozliczenia kosztów. Dla przyjętych wcześniej założeń ustawiamy:

 • Pole Typ: Algorytm - pełen koszt
 • Pole Sposób: Łącznie
 • Pole Algorytm: wybieramy Daną: Powierzchnia użytkowa
 • Pole Wartość: wpisujemy lub wybieramy z podpowiedzi kwotę kosztu CO.

Następnie przeliczamy rozliczenie w korekcie bieżącej i sprawdzamy.

Przykład RK3

Sprawdzamy rozliczenie kosztów jeszcze przed zaksięgowaniem. Właściciele nie widzą w swoich e-kartotekach nie zaksięgowanych rozliczeń. Opis kolumn:

 • Było Wartość - jest to kwota poprzednich obciążeń (zaliczek, korekt, rozliczeń) do których odnosi się bieżące rozliczenie.
 • Ma być Wartość - jest to kwota kosztu przypadająca na lokal, wynika z iloczynu kolumn Ilość oraz Stawka.
 • Wartość - to różnica pomiędzy kolumnami Było i Ma być.
 • Stawka - to kwota kosztu do rozliczenia.
 • Ilość - to udział (ułamek) wyliczony z ilorazu: pow. lokalu / pow. całkowita (przedstawiając to w uproszczeniu). W rzeczywistości system liczy dnio-udziały dla każdego dnia z okresu rozliczeniowego.

Przykład RK4

Po sprawdzeniu rozliczenia kosztów można przystąpić do jego księgowania. Zarówno przed i po zaksięgowaniu można zrobić wydruk kontrolny od strony księgowej. Znajdziemy go w:

 • Menu funkcje > Wydruki > Zakładka zasób > Wydruk: Rozliczenie (lub Sprawozdanie finansowe)

Saldo dla rozliczanego składnika powinno być jak najbardziej zbliżone do zera.

Przykład RK5

Na koniec przedstawimy Państwu omawiane rozliczenie w arkuszu kalkulacyjnym.

Przykład RK Tabela