Rozliczenia ciepła

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 roku zaimplementowaliśmy w systemie możliwość przekazywania użytkownikom lokali dodatkowych informacji dotyczących kosztów zakupu ciepła w zakresie przewidzianym przedmiotowym rozporządzeniem.

Ustawienia wstępne

Aby określić parametry pozwalające wyliczyć dodatkowe informacje w sprawie rozliczenia, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Rozliczenia ciepła.
 • Zakładka Edycja.
 • Pole Grupa liczników > wybieramy grupę liczników zawierającą liczniki uczestniczące w rozliczeniu ciepła.
 • Pole Struktura > w większości przypadków wybieramy cały zasób, jeśli chociaż jeden z parametrów ustalanych w dalszych polach jest inny dla danej grupy lokali, należy je rozdzielić, dodając dwie lub więcej pozycji na każdą ze struktur.
 • Pole Od > ustalamy datę obowiązywania wprowadzonej pozycji. Zazwyczaj będzie to pierwszy dzień okresu rozliczeniowego (na przykład 1 stycznia lub 1 lipca). Pozycję można dodać z datą przeszłą, dzięki temu zyskamy możliwość porównywania obecnych rozliczeń do dużo starszych okresów rozliczeniowych.
 • Pole Typ > ustawiamy Ciepłomierze lub Podzielniki w zależności, jakie urządzenie jest zainstalowane w lokalach danej struktury. W przypadku ryczałtu ustawiamy Ciepłomierze.
 • Pole Koszt GJ > wybieramy stawkę, w której jest zawarta cena GJ ciepła. Dodajemy ją zawsze niezależnie od jednostki, w której liczą liczniki/podzielniki ciepła.
 • Pole Współczynnik struktury > dotyczy tylko podzielników, wybieramy daną, w której są zawarte współczynniki wyrównawcze. Można pozostawić to pole puste, wtedy współczynnik będzie pominięty.
 • Pole Powierzchnia > ustawiamy daną, która reprezentuje powierzchnię, która zostanie wykorzystana do wyliczenia średniej ilości jednostek ciepła na jednostkę powierzchni na miesiąc.
 • Pole Minimum GJ/m2 > dotyczy tylko podzielników, minimalny koszt ciepła, wyrażony w GJ/m2/miesiąc (nie kwota). Wartość tego pola zostanie pomnożona przez koszt GJ na wydrukach.
 • Pole Maksimum GJ/m2 > dotyczy tylko podzielników, maksymalny koszt ciepła, wyrażony w GJ/m2/miesiąc (nie kwota). Wartość tego pola zostanie pomnożona przez koszt GJ na wydrukach.
 • Pole Temperatura > można pozostawić puste lub uzupełnić wartość wynikającą z normy: https://nowoczesnyzarzadca.pl/2022/09/19/rozliczenia-ciepla. Parametr ten nie jest brany do obliczeń, jest tylko pokazywany na wydruku.
 • Kliknąć Dodaj.

Dodajemy więcej pozycji, jeśli chociaż jeden z parametrów ustalanych w polach jest inny dla danej grupy lokali. Pozycje zazwyczaj ustalamy tylko raz, jeśli żaden z parametrów się nie zmienia. Wprowadzone pozycje można dowolnie edytować.

Brak liczników:

 • Wyżej wymienioną pozycję pozycje należy zdefiniować zawsze, nawet jeśli nie mamy liczników i podzielników.
 • Trzeba zdefiniować termin rozliczenia ciepła w menu Elementy > Terminy rozliczenia liczników.
 • Należy dodać stawkę do zasobu, w której podamy cenę jednostkową ciepła i ustawić ja w polu Koszt GJ.
 • Algorytm rozliczający ciepło powinien mieć część licznikową, jeśli nie ma, prosimy o kontakt z działem wsparcia.

Rozliczenia ciepła parametry

Sprawdzenie wyników

Po ustawieniu parametrów można od razu sprawdzić wynik działania opisywanej funkcji systemu. Aby zobaczyć dodatkowe informacje w sprawie rozliczenia ciepła, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Rozliczenia ciepła.
 • Zakładka Rozliczenia ciepła.
 • Pole Grupa liczników > wybieramy grupę liczników, dla której zostały określone parametry i dla której chcemy zapoznać się z wynikami funkcji.
 • Pole Okres rozliczenia > wybieramy porównywany okres rozliczenia.
 • Pole Nazwa algorytmu > wybieramy algorytm, który jest skojarzony z rozliczeniami ciepła i dla którego chcemy zapoznać się z wynikami funkcji
 • Pole Struktura > wybieramy strukturę, dla której zostały określone parametry i dla której chcemy zapoznać się z wynikami funkcji.

W środkowej części okna wyświetlą się lokale oraz wyliczone dla nich parametry. Po wybraniu lokalu z listy, w dolnej części okna wyświetli się porównanie parametrów z różnych okresów rozliczeniowych. Lokale są posortowane według średniego zużycia.

Rozliczenia ciepła parametry

Wydruk dodatkowych informacji

Przykład wydruku: Rozliczenie ciepła z dodatkowymi informacjami. Plik proszę potraktować jako przykład, należy go dostosować do własnych potrzeb.

Aby na wydruku rozliczenia dodać tabelkę z dodatkowymi informacjami, należy użyć elementu Rozliczenia ciepła:

Rozliczenia ciepła element

Opis ustawień:

 • Pole Miesiąc > wybieramy rozliczenie, w którym znajduje się rozliczenia liczników lub podzielników, można wybrać RL lub RK ciepła.
 • Pole Okres bazowy — przesunięcie > ustawiany pomijanie rozliczeń do wydruku w tabelce:
  • 0 > brak pomijania, pokazujemy każdy poprzedni okres rozliczeniowy. (roczne)
  • 1 > pomija poprzedni jeden okres rozliczeniowy. (półroczne)
  • 2 > pomija poprzednie dwa okresy rozliczeniowe.
  • 4 > pomija poprzednie trzy okresy rozliczeniowe. (kwartalnie)
 • Pole Okres bazowy — liczba > ustawiamy ilość pokazywanych okresów rozliczeniowych w tabelce, które można porównać:
  • 0 > bieżące rozliczenie, wybrane w polu Miesiąc.
  • 1 > bieżące + jedno poprzednie.
  • 2 > bieżące + dwa poprzednie.
  • 4 > bieżące + trzy poprzednie.
 • Pole Zużycie właścicieli > decydujemy, czy w przypadkach zmian właścicieli lokalu, w tabelce ma się wyświetlać zużycie poprzedniego właściciela.
 • Pole Wykres > decydujemy czy wykres ma się znaleźć w kolumnie z wartością średnich, czy obok w osobnej kolumnie.
 • Pole Tytuł > wpisujemy tytuł tabelki.

Przykłady tabelek:

Liczniki

Rozliczenia ciepła wydruk

Opis kolumn:

 • Kolumna Okres > okres rozliczenia, dla którego są wyliczone wartości w kolejnych kolumnach.
 • Kolumna JM > jednostka miary GJ.
 • Kolumna Pow. > wartość pochodząca z pola Powierzchnia.
 • Kolumna Temp. > wartość pochodząca z pola Temperatura.
 • Kolumna Licznik > zużycie licznika.
 • Kolumna Średnie > średnie zużycie GJ na jednostkę powierzchni na miesiąc, wyliczone na podstawie:

     Koszt ciepła na lokal / Koszt GJ / Powierzchnia / Ilość miesięcy
  
 • Kolumna Wykres > graficzne porównanie średniego zużycia z zużyciem w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Podzielniki

Rozliczenia ciepła wydruk

Opis kolumn:

 • Kolumna Okres > okres rozliczenia, dla którego są wyliczone wartości w kolejnych kolumnach.
 • Kolumna JM > jednostka miary GJ.
 • Kolumna Pow. > wartość pochodząca z pola Powierzchnia.
 • Kolumna Temp. > wartość pochodząca z pola Temperatura.
 • Kolumna Koszt min > iloczyn pól Minimum GJ/m2 i Koszt Gj.
 • Kolumna Koszt max > iloczyn pól Maksimum GJ/m2 i Koszt Gj.
 • Kolumna Licznik > zużycie licznika.
 • Kolumna Średnie > średnie zużycie GJ na jednostkę powierzchni na miesiąc, wyliczone na podstawie:

     Koszt ciepła na lokal / Koszt GJ / Współczynnik / Powierzchnia / Ilość miesięcy
  
 • Kolumna Wykres > graficzne porównanie średniego zużycia z zużyciem w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Ryczałt

Rozliczenia ciepła wydruk

Opis kolumn:

 • Kolumna Okres > okres rozliczenia, dla którego są wyliczone wartości w kolejnych kolumnach.
 • Kolumna JM > jednostka miary GJ.
 • Kolumna Pow. > wartość pochodząca z pola Powierzchnia.
 • Kolumna Temp. > wartość pochodząca z pola Temperatura.
 • Kolumna Koszt min > iloczyn pól Minimum GJ/m2 i Koszt Gj.
 • Kolumna Koszt max > iloczyn pól Maksimum GJ/m2 i Koszt Gj.
 • Kolumna Ryczałt > teoretyczne zużycie licznika, iloraz pól Koszt i Koszt GJ.
 • Kolumna Średnie > średnie zużycie GJ na jednostkę powierzchni na miesiąc, wyliczone na podstawie:

     Koszt ciepła na lokal / Koszt GJ / Powierzchnia / Ilość miesięcy
  
 • Kolumna Wykres > graficzne porównanie średniego zużycia z zużyciem w poprzednich okresach rozliczeniowych.