Wysyłka e-mail z wielu zasobów

Stworzenie dokumentu do wysyłki

Wysyłka do wielu zasobów jest bardzo zbliżona do zwykłej. Zaczynamy ją od okna Wydruki, z tą różnicą, że tworzymy wydruki z poziomu całego systemu.

 • Zakładka Zasoby > Menu Funkcje > Wydruki.
 • Pole Struktura > ustawiamy Weles 3 FK. < < Ważne !!
 • Wybieramy odpowiednią zakładkę: Dokumenty lub Osoby.
 • Z listy wspólnot zaznaczamy te, do których chcemy skierować wysyłkę.
 • Okno Wydruki > tworzymy dokument do rozesłania właścicielom.

Zalecamy też skorzystać z Filtrów wydruków.

Gdy dokument będzie już gotowy, przekierowujemy go do wysyłki:

 • Menu Funkcje > wybieramy jedną z opcji:
  • Przekaż do wysyłki (dane na dzień wysyłki) > nie zalecana, wydruki dla właścicieli (PDFy) tworzą się w momencie wysyłania e-maila z systemu. Jeśli w systemie zaszły zmiany mające wpływ na zawartość wydruków, to zostaną one uwzględnione w wysyłanych wydrukach.
  • Przekaż do wysyłki (dane na dzień wydruku) > zalecana, wydruki dla właścicieli (PDFy) tworzą się w momencie klikania w tę opcję, pozostają niezmienne do czasu wyjścia wiadomości mailowej.

Zamykamy okno wydruków lub pozostawiamy otwarte. Po przekazaniu wydruków do wysyłki zalecamy też zapisanie ich jako plik PDF, klikając: Podgląd wydruku, dzięki temu będziemy mieli zapisaną kopię rozesłanych załączników. W tym momencie możemy też wygenerować dokumenty do przekazania inną drogą niż wysyłka mailowa, w filtrze Dane kontaktowe odwracamy zaznaczenie, w polu Posiadanie na Nie posiada, po kliknięciu Podgląd wydruku wygenerują się nam wydruki do rozniesienia do skrzynek lub wysłania drogą tradycyjną.

Wysyłka e-mail

Ustawienie parametrów wysyłki

Przechodzimy do definiowania właściwej wysyłki, przechodzimy do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Wysyłka e-mail.
 • Po lewej stronie okna klikamy na wysyłkę -- NOWY --.

W środkowej części okna wyświetlą się parametry wydruków oraz lista właścicieli, dla których zostały one stworzone. Ustawienie mailingu robimy przez:

 • Kliknięcie: Edycja.
 • Pole Wysyłka > wybieramy E-mail.
 • Pole Nazwa wysyłki (tytuł e-mail)> wpisujemy nazwę wysyłki, która będzie jednocześnie tytułem e-maila.
 • Pole Odpowiedz do > pozostawiamy puste, jeśli chcemy, aby odpowiedzi właścicieli trafiały na tę samą skrzynkę, z której otrzymali wiadomość. Wpisując tutaj adres konkretnego pracownika, przekierujemy zapytania właścicieli na jego skrzynkę.
 • Pole Opcje > określamy akcję wykonywaną na wysyłce:
  • Roześlij > wysyłka zostanie od razu przekierowana do rozesłania.
  • Wstrzymaj rozsyłanie > wstrzymamy wysyłanie / brak akcji.
  • Usuń > usuniemy wysyłkę.
  • Zakończ bez wysyłania > zakończymy wysyłkę bez jej wysyłania do właścicieli.
 • Pole Opóźnienie (godz.) > pozostawiamy puste, jeśli opóźnienie wysyłki ma przyjąć wartość domyślną dla zasobu. Można podać własną wartość, na przykład od 0 do 4 godzin.
 • Pole Wyślij z > pozostawiając Domyślne, powodujemy, że wiadomości e-mail zostaną wysłane z domyślnej skrzynki przypisanej do zasobu. Wybierając jedną z dostępnych na liście, możemy zadecydować na przykład, że sprawy księgowe lub windykacyjne będą wysyłane ze skrzynek mailowych do tego dedykowanych.
 • Pole Treść e-maila > uzupełniamy zawartość wiadomości mailowej. Tytuły i treści e-maila możemy zapisać wcześniej jako szablon w menu Funkcje > Treści na wydruku.
 • Pole Pliki > służy do załączania zewnętrznych załączników spoza systemu, które trafią jednakowe do wszystkich właścicieli w danej wysyłce.
 • Pole Skopiuj ustawienia do innych wysyłek > wybieramy ustawienia, które chcemy skopiować do pozostałych wysyłek z innych zasobów, które chcemy wysłać jednocześnie.
 • Pole Skopiuj ustawienia do > wybieramy, do których wysyłek kopiujemy ustawienia.
 • Klikamy: Zapisz.

Okno edycji zamknie się, jeśli w polu Opcje wybraliśmy Roześlij, to wysyłka zmieni grupę na Zaplanowane, obok nazwy zostanie określona data i godzina wysyłki. Wysyłkę można odwołać, wracając do edycji wysyłki, w polu Opcje wybierając Wstrzymaj rozsyłanie lub usunąć wybierając Usuń. Wysyłka e-mail następuje w sesjach co 1 godzinę, o najbliższych równych godzinach. Każdy z właścicieli otrzyma tylko swój załącznik.

Wysyłka e-mail